Nastavení ochrany osobních údajů
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind technisch notwendig, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Mit dem Klick auf 'Alle akzeptieren' stimmen Sie der Verwendung dieser Cookies zu.
› Prohlášení o ochraně osobních údajů
Nezbytný   ? 
x

Tyto cookies jsou nezbytné a slouží k funkčnosti webových stránek. Nelze je deaktivovat.
    Marketing   ? 
x

Unternehmen, das die Daten verarbeitet
Google Ireland Ltd
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
IE
Zweck der Datenverarbeitung
Messung, Marketing
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Zustimmung (DSGVO 6.1.a)
   DE | EN | CZ
SILBER-THERME WARMBAD
RELAXACE V LÁZNÍCH
CENY
PROVOZNÍ DOBY
INFORMACE
KONTAKT

LÁZEŇSKÉ TAXY

Ustanovení města Wolkenstein o výběru lázeňské taxy

- Ustanovení o lázeňské taxe -

Na základě § 4 městského zákoníku pro Svobodný stát Sasko (SächsGemO), jakož i § 2, 6 odst. 2 věta 2 a 34 saského zákona o místních daních (SächsKAG) přijala rada města Wolkenstein dne 6. 9. 2021 následující ustanovení:

 

§ 1

Vybírání lázeňské taxy a oblast vybírání taxy

 1. Město Wolkenstein vybírá na pokrytí zvláštních nákladů, které mu vznikají
 1. při výrobě, pořízení, rozšíření a údržbě zařízení a vybavení pro turistické účely,
 2. při akcích pořádaných pro turistické účely a
 3. při případném zajištění, a to i v rámci nadregionální sítě, bezplatného nebo zlevněného používání místní veřejné dopravy a dalších nabídek poskytovaných osobám povinným platit taxu,

lázeňskou taxu. Vybírá ji bez ohledu na to, zda a v jakém rozsahu jsou poskytnutá zařízení, vybavení, akce a koncese skutečně využívány. Náklady ve smyslu věty 1 zahrnují také náklady vynaložené třetí osobou, které město využilo, pokud je město dluží takové třetí osobě. Zařízení, instalace a akce ve smyslu věty 1 č. 1 a 2 zahrnují rovněž zařízení, instalace a akce poskytované, používané nebo pořádané pro léčebné a lázeňské účely.

 1. Vybírání uživatelských poplatků a jiných plateb za veřejná zařízení a akce města zůstává nedotčeno.
 2. Příslušnou oblastí je celá městská část Wolkenstein s obcemi Wolkenstein, Gehringswalde, Falkenbach, Schönbrunn a Hilmersdorf.

§ 2

Osoby podléhající lázeňské taxe

 1. Poplatníky lázeňské taxy jsou fyzické osoby, které se v příslušné oblasti ubytují, ale nemají zde trvalý pobyt. V této oblasti se ubytovávají také osoby v lázeňských léčebnách, sanatoriích, karavanech, stanech, vozidlech apod. Vlastníci víkendových domů, chat, altánů a srovnatelných staveb, které jsou vybaveny tak, že jsou vhodné k obývání, jsou rovněž povinni platit lázeňskou taxu ve smyslu věty 1; toto ustanovení se vztahuje rovněž na pravidelné bydlení o víkendech mimo topné období.
 2. Fyzické osoby, které mají hlavní bydliště v jiném městě, ačkoli jsou rezidenty, jsou rovněž povinny platit lázeňskou taxu podle odstavce 1.
 3. Fyzické osoby, které se ve spádové oblasti zdržují z pracovních důvodů, jsou rovněž povinny platit lázeňskou taxu podle odstavce 1. Obyvatelé, kteří pracují, vzdělávají se nebo studují ve spádové oblasti a za tímto účelem si zřídí vedlejší bydliště, však nejsou povinni platit lázeňskou taxu.
 4. Fyzické osoby, které se ubytují ve spádové oblasti za účelem dočasné návštěvy, aniž by platily poplatek, nejsou povinny platit lázeňskou taxu, pokud to lze považovat za sociálně vhodné, zejména v případě návštěv příbuzných.
 5. Fyzické osoby, které nejsou ubytovány ve spádové oblasti, ale jsou ošetřovány v zařízeních k tomu účelu zřízených pro léčebné nebo lázeňské účely, jsou rovněž povinny platit lázeňskou taxu.

§ 3

Rozsah a sazba lázeňské taxy

 1. Lázeňská taxa za osobu a den pobytu činí
 1. v lázeňské zóně 1: okres Gehringswalde 2,00 Euro,
 2. v lázeňské zóně 2: část Wolkenstein, Falkenbach, Schönbrunn a Hilmersdorf 1,50 EUR.

Dny příjezdu a odjezdu jsou účtovány jako jeden den.

2. Osoby, které jsou povinny platit lázeňskou taxu podle § 2 odst. 1 věty 3 a odst. 2, musí platit paušální roční lázeňskou taxu bez ohledu na délku, četnost pobytu a roční období. Činí 28násobek denní sazby v příslušné oblasti

1) v lázeňské zóně 1: okres Gehringswalde 56,00 eur,

2) v lázeňské zóně 2: část Wolkenstein, Falkenbach, Schönbrunn a Hilmersdorf 42,00 eur.

Od paušální roční lázeňské taxy lze na základě písemné žádosti upustit, jestliže osoba povinná platit lázeňskou taxu věrohodně prokáže, že byt nebo jiné ubytovací zařízení po celý kalendářní rok neužívala.

3. Pokud výběr lázeňské taxy podléhá dani z obratu, doplní se lázeňská taxa podle odstavců 1 a 2 o daň z obratu ve výši stanovené příslušným zákonem. Město včas informuje osoby odpovědné za výběr a placení daně z obratu podle § 9 o tom, zda vznikla povinnost platit daň z obratu, popř. jaká sazba daně se použije.

§ 4

Osvobození od povinnosti platit lázeňskou taxu

 1. Od lázeňské taxy jsou osvobozeny tyto osoby:
 1. děti do 6 let,
 2. účastníci školních výletů,
 3. osoby doprovázející osoby s těžkým zdravotním postižením, pokud je nutnost doprovodu prokázána úředním lékařským potvrzením, průkazem totožnosti osoby s těžkým zdravotním postižením nebo potvrzením o důchodu,
 4. nemocné osoby, které nemohou opustit své ubytování poté, co dotyčná osoba prokáže trvání své pracovní neschopnosti předložením lékařského potvrzení; potvrzení se po kontrole vrátí osobě, která jej předložila,
 5. každá další osoba v rodině, pokud je za tři členy rodiny zaplacena plná (§ 3 odst. 1) nebo snížená (§ 5 odst. 1) lázeňská taxa;
 6. pokud se použije § 3 odst. 2 (paušální roční lázeňská taxa pro návštěvníky), každá další osoba v rodině, je-li paušální roční daň pro návštěvníky zaplacena za jednoho člena rodiny;

Za členy rodiny se považují příbuzní ve smyslu § 15 daňového zákoníku.

 1. Podmínky pro osvobození od povinnosti platit lázeňskou taxu se potvrzují, nejsou-li zřejmé, předložením vhodného dokladu. Doklad se po kontrole vrátí dotyčné osobě.

§ 5

Snížení lázeňské taxy

 1. Lázeňská taxa je snížena
 1. v lázeňské zóně 1: okres Gehringswalde na 1,40 €
 2. v lázeňské zóně 2: část Wolkenstein, Falkenbach, Schönbrunn a Hilmersdorf na 1,00 €.

pro:

 1. děti a mládež od 6 do 18 let,
 2. osoby s těžkým zdravotním postižením, jejichž stupeň postižení je nejméně 80 %, pokud je stupeň postižení prokázán úředním lékařským potvrzením, průkazem osoby s těžkým zdravotním postižením nebo důchodovým výměrem,
 3. žáci, studenti a stážisté ve věku od 18 do 27 let,
 4. hosté, na které se vztahuje § 2 odst. 5.
 1. V případě kombinace několika důvodů pro snížení podle odstavce 1 se poskytne pouze jedno snížení.
 2. Podmínky pro snížení lázeňské taxy, nejsou-li zřejmé, se potvrzují předložením vhodného dokladu. Doklad se po kontrole vrátí dotyčné osobě.

§ 6

Karta hosta

1. Každá osoba, která podléhá platbě lázeňské taxy z důvodu svého ubytování ve spádové oblasti, má nárok na kartu hosta. To platí i pro osoby, které jsou osvobozeny od placení lázeňské taxy podle § 4. Karta hosta je nepřenosná. Karta hosta obsahuje

 • číslo karty hosta
 • ubytovací zařízení,
 • příjmení a jméno držitele karty hosta a
 • datum příjezdu a odjezdu.

2. Osoby, které platí paušální roční lázeňskou taxu (§ 3 odst. 2), a jejich rodinní příslušníci obdrží kartu hosta, která obsahuje číslo karty, příjmení a jméno držitele karty, jakož i místo a adresu pobytu.

3. Karta hosta opravňuje držitele k bezplatnému nebo zlevněnému využívání určitých veřejných a soukromých zařízení, nabídek a akcí na území města i mimo něj během stanoveného období, včetně dne příjezdu a dne odjezdu. Karta musí být předložena na požádání. O výhodách je host vhodným způsobem informován při předání karty hosta.

§ 7

Vznik a datum splatnosti lázeňské taxy

 1. Povinnost návštěvníka uhradit lázeňskou taxu vzniká v případech § 2 odst. 1 věta 1 a 2 a odst. 3 věta 1 dnem příjezdu do spádové oblasti. Splatnost nastává v poslední den pobytu ve spádové oblasti.
 2. V případech uvedených v § 3 odst. 2 (paušální roční daň pro návštěvníky) vzniká daňová povinnost pro návštěvníky k 1. lednu každého roku. V případě nových rezidentů ve smyslu § 2 odst. 2 je splatná k prvnímu dni následujícího kalendářního měsíce. Pro stěhující se obyvatele ve smyslu § 2 odst. 2 končí koncem kalendářního měsíce, ve kterém se stěhování uskuteční. Paušální lázeňská taxa pro návštěvníky se vyměřuje poměrně podle počtu měsíců, po které existuje platební povinnost pro návštěvníky v případě stěhování a stěhování rezidentů. Věty 2 až 4 se obdobně použijí na víkendové domy, chaty, chalupy a srovnatelné stavby; v této souvislosti se bere v úvahu datum převzetí držby nebo datum vzdání se držby. Paušální lázeňská taxa pro návštěvníky je splatná do jednoho měsíce od doručení oznámení o dani pro návštěvníky.
 3. V případech uvedených v § 2 odst. 5 vzniká návštěvníkovi platební povinnost s užíváním zařízení. Splatnost nastává v den posledního použití zařízení.

§ 8

Povinnost registrace

 1. Každý, kdo ubytovává osoby podléhající lázeňské dani podle § 2 nebo kdo o tyto osoby pečuje pro léčebné nebo lázeňské účely anebo kdo provozuje camping, je povinen přihlásit osoby, které u něj nemají trvalý pobyt nebo se u něj léčí ve spádové oblasti.
 2. Každý, kdo přenocuje v ubytovacím zařízení nebo jiném zařízení ve smyslu odstavce 1 jako osoba povinná platit lázeňskou taxu, musí v den svého příjezdu správně a úplně vyplnit úřední přihlašovací formulář a vlastnoručně jej podepsat. Majitel zařízení je povinen mít k dispozici předepsané registrační formuláře a zajistit, aby jím přijatí hosté, kteří jsou povinni platit lázeňskou taxu, tyto povinnosti plnili. Originál registračního formuláře musí být uchováván po dobu jednoho roku od data příjezdu ubytované osoby a musí být zničen do tří měsíců po uplynutí doby uchovávání. Duplikát registračního formuláře je třeba zaslat obecnímu úřadu každý měsíc do desátého pracovního dne následujícího měsíce. Alternativně lze se souhlasem ubytované osoby splnit povinnost registrace také tak, že se požadované údaje shromáždí elektronicky a ubytovaná osoba potvrdí jejich správnost a úplnost v den příjezdu pomocí identifikačního postupu, který umožňuje spolkový zákon o registraci (BMG). V takovém případě je třeba údaje zaslat obecní správě elektronicky.
 3. Osoby, které jsou povinny platit paušální roční lázeňskou taxu (§ 2 odst. 1 věta 3 a odst. 2 ve spojení s § 3 odst. 2 a s § 7 odst. 2), jsou povinny se do deseti pracovních dnů po nastěhování zaregistrovat a po odstěhování se neprodleně odhlásit. V případě víkendových domů, chat, altánů a srovnatelných staveb se místo data nastěhování nebo odstěhování bere v úvahu datum převzetí nebo předání držby.
 4. Oznámení podle tohoto ustanovení se podávají na oficiálních formulářích poskytnutých městem. Úřední formuláře jsou přiloženy k ustanovení.
 5. Ustanovení o lázeňské taxe musí být k dispozici k nahlédnutí každému hostu v ubytovacím zařízení nebo u osoby pověřené výběrem návštěvní daně.
 6. Plnění obecných registračních povinností podle spolkového zákona o registraci (Bundesmeldegesetz, BMG) zůstává ustanoveními podle odstavců 1 až 5 nedotčeno.

§ 9

Výběr a platba lázeňské taxy

 1. Skupina osob uvedených v § 8 odst. 1 vybírá lázeňskou taxu a případnou daň z obratu od osob povinných platit lázeňskou taxu a odvádí ji městu každý měsíc do desátého pracovního dne následujícího měsíce. Poskytnuté noclehy hostům a vybrané částky se uvedou ve výkazu. To platí i v případě, že zařízení v daném čtvrtletí neubytovalo žádnou osobu; v takovém případě se podá příslušný výkaz ('nulový výkaz').
 2. Pokud je lázeňská taxa zahrnuta v poplatku, který musí cestující zaplatit pořadateli zájezdu, vybírá ji pořadatel zájezdu a odvádí ji bezprostředně po příjezdu ubytovateli podle § 8 odst. 1. Další vymáhání podle § 9 odst. 1 je v kompetenci ubytovatele.
 3. Vyúčtování se provádí na oficiálních formulářích poskytnutých městem. Oficiální formulář je připojen k ustanovení jako příloha.
 4. Uložení a účtování lázeňské taxy se provádí odděleně od obchodního majetku. To platí jak pro správu hotovosti, tak pro správu účtů.
 5. Osoby pověřené výběrem a vyúčtováním odpovídají městu za výběr a úhradu lázeňské daně v souladu s tímto řádem.

§ 10

Správní přestupky

 1. Přestupku ve smyslu § 6 odst. 2 věta 1 č. 2 SächsKAG se dopustí ten, kdo úmyslně nebo z nedbalosti
 1. jako osoba ubytovávající osoby za úplatu, jako osoba pečující o osoby za účelem léčení nebo ozdravení, jako provozovatel campingu v rozporu s § 8 odst. 1, odst. 2 větou 4 a odst. 4 nepřihlásí osoby, které u něj pobývají nebo se léčí, neprodleně po příjezdu na úředním tiskopisu městského úřadu,
 2. jako osoba povinná uhradit lázeňskou taxu v rozporu s § 8 odst. 2 a 4 nevyplní a nepodepíše správně a úplně úřední tiskopis, který mu město poskytlo v den jeho příjezdu,
 3. jako osoba povinná uhradit lázeňskou taxu se v rozporu s § 8 odst. 3 nepřihlásí do deseti pracovních dnů od nastěhování do nového místa nebo od převzetí budovy na úředním formuláři, který poskytuje město,
 4. jako osoba jednající odpovědně za pořadatele zájezdu v rozporu s § 9 odst. 2 větou první nezaplatí ubytovateli bezprostředně po příjezdu lázeňskou taxu, ačkoli je lázeňská taxa zahrnuta v poplatku, který musí účastníci zájezdu zaplatit pořadateli zájezdu,
 5. v rozporu s § 9 odst. 1 větou 1 nevybere lázeňskou taxu od osob povinných platit lázeňskou taxu,
 6. v rozporu s § 9 odst. 1 větou 1 a odst. 2 větou 2 neodvede vybranou lázeňskou taxu městu nejpozději do desátého pracovního dne následujícího měsíce,
 7. v rozporu s § 9 odst. 1 větami 2 a 3 podrobně nevyúčtuje poskytnuté noclehy a vybrané částky nejpozději do desátého pracovního dne následujícího měsíce,
 8. v rozporu s § 9 odst. 4 nezajistí, aby uložení a účtování lázeňské taxy bylo prováděno odděleně od obchodního majetku, a to jak z hlediska vedení pokladny, tak i účtu

a tím umožní snížit lázeňskou taxu návštěvníka nebo získat neoprávněné daňové výhody (ohrožení daně).

 1. Za správní přestupek lze uložit pokutu až do výše 10 000 eur.
 2. Trestnost správních přestupků podle § 6 odst. 1 a 2 věty 1 č. 1 SächsKAG a jiných přímo použitelných zákonných přestupků zůstává nedotčena.

§ 11

Nabytí platnosti

Toto ustanovení vstupuje v platnost dnem 1. 1. 2022.

Současně pozbývá platnosti ustanovení ze dne 1. 1. 2017.

 

Wolkenstein 7. září 2021

Wolfram Liebing

Starosta

 

Oznámení podle § 4 odst. 4 zákona o územní samosprávě Svobodného státu Sasko (SächsGemO)

Podle § 4 odst. 4 věty 1 saského zákona o územní samosprávě (SächsGemO) se ustanovení, které vzniklo v rozporu s procesními a formálními požadavky, považuje za platné od počátku po uplynutí jednoho roku po jeho vyhlášení. To neplatí, pokud

 1. ustanovení nebylo vypracováno nebo bylo vypracováno nesprávně,
 2. byly porušeny předpisy týkající se zveřejňování schůzí, schvalování nebo zveřejňování ustanovení,
 3. starosta podal námitku proti usnesení podle § 52 odst. 2 z důvodu nezákonnosti,
 4. před uplynutím lhůty uvedené ve větě 1
 1. právní dozorový orgán vznesl námitku proti usnesení, nebo
 2. porušení procesního a formálního požadavku bylo vůči městu uplatněno písemně s uvedením skutečností, které mají takové porušení dokládat.

Pokud bylo uplatněno porušení podle věty 2 č. 3 nebo 4, může takové porušení uplatnit kdokoli i po uplynutí lhůty uvedené ve větě 1.

 

 

Klick nach oben
© Kur- und Gesundheitszentrum Warmbad Wolkenstein GmbH
Am Kurpark 3 · D-09429 Wolkenstein / OT Warmbad
Tel. 037369 151-15 · Fax 037369 151-17 · info@warmbad.de
Logo Heilbad Warmbad
Für Druck- und Rechenfehler kann nicht gehaftet werden.
Änderungen vorbehalten.

0 | 473 | 17774 (c)    SSL